Regulamin pracowni

Pracownia ceramiczna jest miejscem, w którym uczestnicy mogą tworzyć ceramikę, rozwijać swoje umiejętności i eksplorować kreatywność. Poniżej znajdują się ważne zasady, których wszyscy uczestnicy pracowni powinni przestrzegać oraz warunki uczestnictwa w warsztatach z ceramiki:

Ryzyko związane z wypałem

Podczas wypału istnieje ryzyko, że prace ceramiki ulegną całkowitemu zniszczeniu. W takich przypadkach, oferujemy uczestnikom możliwość przyjścia na kolejne zajęcia bez ponoszenia opłaty. 

Odpowiedzialność za uszkodzenia

W przypadku mniejszych uszkodzeń pracownia nie ponosi odpowiedzialności. Uszkodzenia te mogą wynikać z błędów popełnionych podczas procesu tworzenia ceramiki.

Bezpieczeństwo i higiena

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy w pracowni ceramicznej. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak fartuchy, a w przypadkach koniecznych również rękawice oraz maseczki ochronne.

Materiały i narzędzia

Uczestnicy pracowni mają dostęp do dostarczonych materiałów i narzędzi. Prosimy o ich odpowiednie wykorzystanie oraz dbanie o narzędzia i sprzęt pracowni.

Wykonane prace

Wykonane prace ceramiki pozostają własnością uczestników. Pracownia nie ma prawa do żadnych praw autorskich ani własnościowych względem prac uczestników.

Odbiór prac

Uczestnicy zobowiązani są do odebrania swoich prac ceramiki w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia ukończenia. Po tym okresie prace, które nie zostały odebrane, przechodzą na własność pracowni.

Rezerwacje i opłaty

Rezerwacja miejsca na zajęciach jest obowiązkowa i podlega opłacie. Opłaty za zajęcia ustalane są według aktualnego cennika pracowni.

Odwołania i zwroty

Uczestnicy mają prawo do odwołania rezerwacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi zajęciami. Zwroty opłat za rezerwacje dokonywane są zgodnie z polityką zwrotów pracowni.

Zachowanie w pracowni

W pracowni ceramicznej obowiązuje kultura osobista i szanowanie innych uczestników. Nieakceptowalne jest zachowanie agresywne, obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób.

Dzieci poniżej 15 roku życia

Instruktorzy prowadzący warsztaty nie pełnią roli opiekunów dzieci poniżej 15 roku życia podczas trwania zajęć. Obowiązkiem opiekunów jest zapewnienie stałej obecności i nadzoru nad swoimi podopiecznymi w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i udziału w warsztatach w sposób odpowiedni.

Zmiany w regulaminie

Pracownia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Aktualizacje regulaminu będą ogłaszane uczestnikom na stronie internetowej lub poprzez inne dostępne środki komunikacji.